13.6 C
Roșiorii de Vede
luni, mai 20, 2024

Raportul comisiei de cenzori

Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România 

 

 

                                    Raport al Comisiei de Cenzori

 

privind gestiunea “Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România”,       întocmirea şi conducerea evidenţei contabile pe întreg anul 2016.

Comisia de Cenzori , formată din d-l Jr. Bădoi Ion, preşedintele Comisiei, ales în Adunarea Generală a U.Z.P.R. din 23.03.2016 de la Râmnicu Vâlcea, d-l Iofciu Ion, expert contabil, ales în Adunarea Generală din 23.03.2016 de la Râmnicu Vâlcea şi d-na Rotaru Mariana, expert contabil, înlocuitoarea d-lui Ion Marin, decedat, a verificat modul de administrare a Uniunii, modul în care s-au respectat prevederile statutuluiU.Z.P.R., a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală şi actelor normative în vigoare , eficienţa cu care s-a gospodărit întreg patrimoniul, precum şi corectitudinea situaţiilor financiare în vederea certificării bilanţului contabil şi a contului de profit si pierdere pentru data de 31.12.2016.De la convocare şi de la toate verificările efectuate în zilele de 16-17 februarie 2017, de la sediul U.Z.P.R., a lipsit, fără a aduce justificare, d-l Iofciu Ion.

Misiunea de audit statutar-cenzorial s-a efectuat pe bază de sondaje. Conturile anuale au fost întocmite cu respectarea regulilor şi metodelor contabile general admise, sub responsabilitatea conducerii Uniunii.

Operaţiunile s-au înregistrat cronologic şi sistematic în evidenţa contabilă . Sondajele efectuate de Cenzori  au surprins însă anumite aspecte legate de evidenţa contabilă primară, au depistat anumite deficienţe, care puteau fi evitate.

Respectând Legislaţia contabilă şi  normele metodologice în vigoare se impune ca :

– registrul de casă să fie întocmit şi listat zilnic, având în spatele fiecărei file de registru  documentele din  ziua respectivă si anume:

–  chitanţele emise de UZPR  pentru încasările efectuate în ziua respectivă, centralizate în Borderouri de încasări ;

  –  facturile şi  bonurile fiscale care atestă cheltuieli din ziua respectivă, at trebui înscrise într-un document special numit  DECONT DE CHELTUIELI, care să fie semnat de Conducatorul Uniunii ( şi care să fie justificat, în cazul unor cheltuieli mai mari de existenţa unui Referat semnat de Consiliul Director). Dispoziţia de plată o folosim doar pentru avansuri spre decontare.

            Aceste lucruri duc la verificarea mult mai uşoară a SOLDULUI  DE CASĂ, respectiv a NUMERARURUI (cashului) EXISTENT în casieria unităţii la sfârsitul zilei de lucru.

  TOATE OPERAŢIUNILE LEGATE DE CONTUL “CASA ÎN LEI” SĂ FIE CENTRALIZATE ÎNTRO NOTĂ CONTABILĂ specificându-se un  NUMĂR – de exemplu  NOTA CONTABILĂ nr.1.

            – extrasul de cont, de asemenea,  să fie urmat de actele contabile din ziua respectivă, centralizate şi ele într-o NOTĂ CONTABILĂ nr.2.

– aceeaşi  recomandare şi pentru FACTURILE DE FURNIZORI, STATE DE PLATĂ A SALARIILOR sau alte drepturi salariale.

OBSERVAŢIE: aceste recomandări duc la o verificare mult mai uşoară şi la înlăturarea unor inconveniente legate de  a căuta întrun dosar întreg acte care să justifice unele sume şi înregistrări contabile.

Am întâlnit în cadrul verificării acte (facturi, bonuri fiscale) prin care s-au cumpărat diverse MIJLOACE FIXE ŞI OBIECTE DE INVENTAR, dar lipseau din dosare  Procesul Verbal de punere în funcţiune împreună cu fişa mijlocului fix( ex: biblioteca ) sau, după caz, Procesul Verbal de predare-primire a obiectului de inventar( ex: reportofon).

OBSERVATIE:  ar trebui să existe un Registru Inventar şi decizie cu persoana din unitate desemnată a fi responsabilă cu inventarierea patrimoniului.

– Se recomandă a se  delimita şi in Planul de conturi , existenţa celor două activităţi – UZP şi revista Cronica Timpului , prin creerea de conturi analitice pentru fiecare activitate:

Exemplu:

  1. 5121/ analitic 1: Activitatea UZP
  2. 5121/ analitic 2: Activitatea Cronica timpului.

OBSERVAŢIE:  este mult mai uşor de identificat veniturile, cheltuielile pe cele două activităţi în cadrul Registrului Jurnal, Balanţei de Verificare.

Am constat de asemenea că lipsesc din dosare FISELE CONTURILOR ANALITICE sau SINTETICE listate, acestea ar uşura activitatea de control, urmărindu-se mai uşor rulajele din BALANŢA DE VERIFICARE.

Se recomandă a se întocmi lunar si  Analiza soldurilor conturilor (componenta acestora):

CREDITORI, DEBITORI, CHELTUIELI ÎN AVANS  şi VENITURI ÎN AVANS.

Am constatat in luna decembrie inregistrarea in contul 7311 Venituri din cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor – COTIZATII PENTRU ANUL 2017 ???  Oare nu cumva trebuiau înregistrate in contul 472 VENITURI IN AVANS, analitic COTIZAŢII PENTRU ANUL 2017, întrucât aceste încasări privesc o activitatea viitoare. Inregistrate direct in contul de venituri duc la denaturarea rezultatului financiar pe anul 2016!!!!!

RECOMANDARE: pentru activitatea de editare a revistei Cronica Timpului cred că s-ar impune o evidenţă pe gestiune separată. Adică s-au tiparit 1000 ex, s-au distribuit 1000 ex. Din analiza actelor existente la dosare nu am identificat exact acest aspect.

– Nu există cotoarele chitanţierelor privind încasarea cotizaţiilor, taxe etc

– Nu există un inventar al patrimoniului U.Z.P.R.

– Există un contract de asistenţă juridică între 120-150 lei în fiecare lună, între Uniune şi un cabinet de avocatură, dar nu se văd roadele acestui contract, fie nu se apelează la ajutorul lui sau nu se respectă indicaţiile juridice. Suma nu este mare, este chiar ridicol de mică, dar trebuie justificată.

– În Adunarea Generală din 23.03.2016 s-a propus înfiinţarea unui Departament juridic, dar nu s-a aprobat deşi ca membri ai U.Z.P.R. sunt foarte mulţi jurişti care ar putea să consilieze pro bono, adică pentru binele Uniunii, fără plată. Unii au şi realizat  această consiliere. Considerăm că Uniunea nu are nevoie de o firmă de avocatură pentru apărarea intereselor. O poate face foarte bine şi singură, respectând legea.

– Se plăteşte către S.C. Corectura.Ro.S.R.L. suma de 400 LEI în luna Mai pentru corectarea materialelor de pe site-ul Uniunii, deşi se poate corecta, dacă este cazul, de cel care întocmeşte articolul.

– Se achită delegaţii Comisiei de atestare foarte des, săptămânal, deşi întrunirea ei nu se justifică, conform art. 11, 12 şi 13 din Statutul Uniunii.

– Se achită facturi către Telekom (244,54 lei) şi Orange(404, 75 lei) în ziua de 20.05.2016 deşi credem că s-ar putea găsi soluţii mai avantajoase pentru Uniune.

– Se achită Factura 40 din 22 aprilie 2016 în valoare de 400 lei, deşi se ceruseră 600 lei, pentru asigurarea corecturii revistelor “Cronica Timpului” şi “U.Z.P.”. Considerăm că fiecare autor trebuie să-şi asigure corectura sau, dacă se consideră necesar, să se micşoreze suma.

– În luna Iunie 2016, se încheie un contract IT cu Pintilie Gabriel în valoare de 1.000 lei pentru 2 h, deşi există oferte mult mai avantajoase pentru U.Z.P.R.

– S-au oferit “premii” sau indemnizaţii pentru: Frăteanu Adriana-150 lei, Ioniţă Veronica-150 lei, Istudor Roxana-150 lei, Ovidiu Zanfir-300, STAN ION -900 (!!!). Nu s-au găsit aprobările Comitetului director.

– Se plăteşte către SC EaxyHost SRL suma de 312,22 lei pentru “evolution” uzp.org.ro de la 18.07-17.08.2016. Considerăm că, pentru un site ca al Uniunii, se plăteşte foarte mult. Alte site-uri asemănătoare se plătesc cu aceeaşi sumă pe an, nu pe lună!

– Nu întotdeauna se semnează “Referatele” pentru recepţionarea diferitelor obiecte de utilitate pentru noul sediu de către toţi membrii comisiei de recepţie. Ex:27.o8 nu semnează doamnele Rusu Mihaela şi Rodica Subţirelu. La 26.08 nu semnează Doamnele Subţirelu Rodica şi Rusu Mihaela; La fel, la 27.08 şi 24.08.2016.

– Se “cumpără” vechime în U.Z.P.R. de către ziarişti care nu au fost membri ai Uniunii sau şi-au piedut această calitate. Unii dintre ei sunt nume cunoscute din presa românească, dar tentaţia indemnizaţiei (incorect interpretată) i-a făcut să intre pe uşa din dos a Uniunii. Singura cale de a intra în Uniune era să se respecte Statutul şi-i costa şi mai puţin!!! Despre această situaţie anormală, care se poate transforma în cu totul altceva, întrun spaţiu separat. Ex: Martin Minodora-360 lei cotizaţia 2011-2016 şi legitimaţie nouă, Stancu Emilian-470 lei cotizaţia 2011-2016 şi legitimaţie nouă, Popescu Adrian-480 lei, cotizaţia 2011-2016 şi ,leg., Bota Vasile-660 lei 2010-2016, Raetchi Geo-2011-2016 şi leg., Mitrescu Gh. Dan-420 lei, cotiz, 2010-2016, Monica Zvirjinschi-360 lei, cot. 2011-2016 şi leg, Haines Rosmary-720 lei, cot. 2011-2016, Coca Cozma Theoharie, 180 lei, cot. 2012-2014, Andronic Otavian-2012-2016, 180 lei, Ştireanu Octavian cot. 2012-2015, 300 lei , 10 legitimaţie şi 10 taxă ecuson auto. Exemplele sunt de ordinal sutelor şi pot continua.

– La 23.12.2016 se menţionează un “Protocol” cu Ministerul Culturii, conf. unui bon fiscal Carrefour în valoare de 425,05 lei, cu următoarele achiziţii: whisky-292 lei, alune sărate-5,99, cioco lapte-24,70, caracatiţă-13,01, somon medalion – 76,53, suc. Natx2-5,99×2, fără referat şi fără aprobare.

– O situaţie jenantă, dacă n-ar fi şi îngrijorătoare, şi ilară, o întâlnim în ziua de 8 martie, când se cumpără câteva mărţişoare pentru colegele de la “Cronica Timpului”, dar şi, ATENŢIE!!!, “Protocol 8 Martie Ministerul Culturii. D-na Corina Şuteu-secretar de stat şi d-na Cajal pentru sprijin legea 8-2006”. Fără comentarii, dar cu reală îngrijorare!!!

– În legătură cu prevederile Legii83 din 2016 şi Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.650/2006, publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 22 decembrie 2016 exprimăm următoarele, pe care le-am mai prezentat conducerii U.Z.P.R., ÎNCĂ DIN LUNA Decembrie 2016.

“Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus

Unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie să distingem”

 

În Statutul Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, aprobat în Adunarea Generală de la Râmnicu Vâlcea, din 05 Martie 2016, se spune la art. 10:

“Membrii U.Z.P.R. sunt jurnalişti profesionişti, redactori, realizatori, regizori şi producători de emisiuni de radio şi televiziune, fotoreporteri, operatori de imagine şi specialişti multimedia, cu studii superioare”.

Art. 11 “Primirea în U.Z.P.R se face pe baza cererii individuale, însoţite de un CURRICULUM VITAE şi documente care să ateste îndeplinirea criteriilor de admitere”.

Art. 12 prevede, la pct. b, următoarele: “membru titular poate fi orice persoană cu studii universitare şi o activitate jurnalistică de cel puţin 3 ani, care recunoaşte Statutul U.Z.P.R., este înregistrată în evidenţa Uniunii şi plăteşte cotizaţie”.

Art. 13 arată foarte clar: “Calitatea de membru este acordată după validarea dosarului de către Comisia de atestare, înmânarea legitimaţiei de membru al U.Z.P.R. şi înscrierea în registru de evidenţă”.

Din momentul intrării în Uniune, toţi membrii U.Z.P.R. au aceleaşi drepturi şi aceleaşi obligaţii. Printre obligaţiile, pe care trebuie să le respecte membrii Uniunii şi de care depinde statutul lor, este şi aceea de la art. 15 din Statut, care spune că trebuie “să achite la timp cotizaţia”.

Art. 18 lit c) din Statut prevede imperativ că: “pierde calitatea de membru U.Z.P.R. cel care nu plăteşte cotizaţia de membru, având restanţe mai mari de 12 luni”.

La art. 46 se precizează că “membrii care se retrag din U.Z.P.R., precum şi cei care pierd calitatea de membru ( din diferite motive, unul fiind şi neplata cotizaţiei mai mult de 12 luni) nu pot cere restituirea sumelor depuse reprezentând taxe de înscriere, cotizaţii sau alte contribuţii.

Pentru o eventuală reînscriere în U.Z.P.R. se procedează ca în cazul unui nou membru, fără alte plăţi suplimentare.

Aşadar, orice sumă de bani solicitată în plus, în afara celei prevăzute în Statut, celor care doresc înscrierea sau reînscrierea în Uniune, pentru a îndeplini o aşa-zis cerinţă aprobată întro Adunare Generală din anii trecuţi, este abuzivă. U.Z.P.R. are un NOU STATUT, aprobat în Adunarea Generală  din 5 Martie 2016 şi înlocuieşte, aşa cum se specifică în Art. 49, în totalitate Statutul stabilit în Adunarea Generală de la Iaşi, din Martie 2015.  Singurele prevederi după care funcţionează U.Z.P.R. sunt cele din Statutul aprobat în Martie 2016, la Râmnicu Vâlcea!

În legătură cu o aşa-zisă prevedere privind activitatea Comisiei de atestare profesională, în Procesul-verbal de la Adunarea general din Martie 2016, se face “precizarea doar că aceasta va avea o sarcină destul de dificilă, dacă se va aproba trecerea pensionarilor jurnalişti în drepturi pentru Legea 8-2006”. Aşadar, se aştepta un număr mai mare al ziariştilor care vor dori să se înscrie în Uniune, şi atunci convocarea Comisiei de atestare, pentru atestarea calităţii de jurnalist profesionist, şi tot ce decurge din această calitate, se preconiza a fi la intervale mai mici de timp. Nicidecum de a impune reguli, cerinţe noi sau o reverificare a ziariştilor deja confirmaţi!  Este o uriaşă greşeală, o încălcare a Statutului şi a prevederilor Legii 83-2016.

“Procedura de verificare finală a dosarului fiecăruia de către Comisia de atestare, care va confirma calitatea de jurnalist profesionist. Se iau în considerare cel puţin 15 ani de lucru în jurnalism şi ultimii 5 ani (cel puţin) de fidelitate ca membru al UZPR”, aşa cum se specifică pe site-ul Uniunii, este ABUZIVĂ!

“Normele interne” ale Uniunii sunt doar în Statut, iar Statutul în vigoare este cel aprobat în Adunarea Generală din Martie 2016, de la Râmnicu Vîlcea, care înlocuieşte în totalitate TOATE celelalte prevederi, aşa cum se scrie şi în Încheierea din Şedinţa din camera de consiliu de la data de 14.06.2016, a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, din dosarul 24588-299.2016.

Este adevărat că, aşa cum se scrie pe site-ul Uniunii, “nu toţi membrii U.Z.P.R. se încadrează în normele Legii 83-2016”, doar cei care sunt pensionari!!! Ceilalţi vor beneficia de normele ei când vor dobândi calitatea de asigurat al sistemului de pensii!

Norma metodologică de aplicare a Legii nr.8-2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate public din 22.11.2016 spune foarte clar la Art.1:

Beneficiază de indemnizaţia lunară prevăzută de Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, denumită în continuare lege, pensionarii sistemului public de pensii care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute, potrivit legii, ca persoane juridice de utilitate publică, cetăţeni români, străini sau apatrizi cu domiciliul sau reşedinţa în România ori, după caz, în străinătate.”

          Cenzorii certifică prin prezentul raport, datele din registrele contabile, balanţele de verificare, notele de contabilitate, actele justificative primare pentru activitatea 01.01-31.12.2016. Raportul a fost întocmit în 2 exemplare originale, pentru fiecare parte.

 

                                               COMISIA DE CENZORI

 

BĂDOI ION

 

ROTARU MARIANA

 

 

P.S. Este foarte important a se sublinia că TOATE neregulile de natură contabilă au fost depistate de experta contabilă Rotaru Mariana, care a fost cooptată în fantomatica nouă comisie de cenzori, ilegal constituită, peste noapte, pentru a prezenta un Raport la Adunarea generală de la Vidraru, din 01.04.2017, raport care nu a mai depistat nicio neregulă!!!

Articole Conexe

Ultimele Articole