13.6 C
Roșiorii de Vede
duminică, mai 19, 2024

TIMOTEI URSU – KOGAION

                TIMOTEI URSU

                              sau

  magnificul Columb al Identității ca Neam

KOGAION

Monumentală, unică și șocantă cercetare multidisciplinară a sanctuarelor dacice din Munții Orăștiei -, cartea KOGAION de Timotei Ursu este zdrobitoare pentru indivizii mediocri ori de-a dreptul ignoranți, neisprăviți, tretini (cretini la cub !), cu ifose de savanți, fiind însă cufundați în imobilitatea lor fadă.

După trei decenii de cercetări arheologice asidue pe teren, de parcurgere, asimilare și interpretare a mii de documente, cărți și studii de specialitate, de aplicare a piscurilor mutidisciplinare, ba chiar de inventare a unui procedeu cu totul original, propriu – demn de creațiile matematic-inginerești ale unor Leonardo da Vinci, Traian Vuia, Henri Coandă, Gogu Constantinescu ori Nicolae Tesla -, umanistul Timotei Ursu ne-a oferit un tom înmărmuritor, greu de sensuri și mesaje neașteptate, veritabil ghid de inițiere în științele transfrontaliere de standard năucitor ale sacerdoților-astronomi din Dacia stră-stră-milenară.

Procedeul l-a numit URTIM (prima silabă a numelui său de familie: Ursu, alipită la prima silabă a prenumelui: Timotei). Miraculoasa cheie de citire a straturilor din siturile arheologice NU a numit-o nici invenție, nici descoperire, ci – cu modestie – procedeu – pentru analizarea spectrografică computerizată a unor imagini captate din satelit, în vederea cercetărilor, cu prioritate, arheologice.

Mai mult decât atât, Timotei Ursu nu se sfiește să precizeze că: „Pur și simplu, calculatorul a descoperit, autonom, un procedeu de combinare a unor parametri ai imaginilor satelitare cu capacitățile sale analitice”. Calculatorul, calculatorul a făptuit minunea asta, dar meritul este, fără discuție, al celui ce l-a …presat, l-a hărțuit, l-a biciuit determinându-l să găsească o cheie de rezolvare a problemei. Impulsul a venit, evident, de la Domnul Timotei Ursu, fără a cărui insistență creativă NU s-ar fi ivit acest procedeu, URTIM-2009, prezentat în numeroase reuniuni științifice internaționale și recunoscut ca atare de specialiștii în domeniu.

*

Bogat, extrem de bogat ilustrat, volumul KOGAION are dimensiuni impresionante: format A4 (coală ministerială), 324 de pagini, cu 16 planșe în policromie,

Numeroase dintre sutele de imagini care înnobilează cele opt capitole, ca și spectrografiile URTIM, în totalitatea lor, s-au bucurat de contribuția primară a fondurilor GOOGLE EARTH, companie cu care autorul deține un contract de utilizare a imaginilor în scopul cercetării și etalării științifice, precum și celor destinate învățământului.

Cele opt titluri ale capitolelor sunt denumite sec:

1. Premise,

2. Identificare,

3. Accesorii,

4. Referințe,

5. Analize,

6. Surprinzătorul Godeanu,

7. Direcționalii,

8. Anexe.

Cel dintâi tronson din Premise numără cinci secvențe, deosebit de concentrate, cu indubitabilă anvergură de studiu academic de cea mai înaltă și categorică altitudine ideatică:

Geții „Hioperboreeni”,

Unde era și ce era „Kogaionul” ? ”,

O paranteză absolut necesară,

Un posibil model antic ?,

Contextul științific antic și sacerdoții Kogaionului,

urmate de patru NOTE BIBLIOGRAFICE:

Antecedente multidisciplinare,

Inima Kogaionului”.

Complexul de la Dealul Grădiștii,

Kogaionul de la …Dealul Grădiștii,

Ipoteze lingvistice privind denumirea „Kogaionon”.

Fostul meu coleg de liceu („Frații Buzești” Craiova), prof. univ. dr. Dumitru Radu Popa, directorul general al Bibliotecii Facultății de Drept de la New York University, USA, nota cu satisfacție, imediat după apariția ediției princeps, din 2010, a pântecoasei cărți, cu turnură enciclopedică, KOGAION: „Atunci când vine vorba despre reconstituirea universului spiritual al geto-dacilor, multe din aspectele acestuia rămân de domeniul ipoteticului. Dar există ipoteze și ipoteze, unele pur imaginare; altele, cum demonstrează prin varii discipline, documente și mijloace de cercetare lucrarea lui Timotei Ursu, demne de toată atenția noastră. În sprijinul aserțiunilor sale, Timotei Ursu concertează o varietate de mijloace, de la cercetarea științifică de teren la aceea abstractă și matematică, de la studiul istoriei la întâmplări din contemporaneitate. Unele dintre ele depășesc de departe competența cititorului obișnuit care se întâmplă să fiu, dar sunt absolut sigur că vor stârni interesul cel mai atent al specialiștilor în numerologie, teoria mulțimilor, geodezie, geometrie și trigonometrie. Ilustrația din interiorul volumului și planșele de la sfârșitul lui sunt de asemenea impresionante. În tot, o lucrare deosebit de solidă, scrisă cu spirit analitic, dovedind o imensă acoperire multidisciplinară și, mai presus de toate, o netăgăduită, o copleșitoare pasiune.”.

*

Nouă episoade însumează capitolul al doilea – Identificare:

1. Complexul sacerdotal de la Dealul Grădiștii,

2. Sanctuarele teraselor X și XI. Zidul de susținere din Estul Incintei Sacre,

3. Sanctuarul S-60 de pe Terasa X,

4. Sanctuarul X-68,

5. Sanctuarul S-18,

6. Sanctuarele S-Descompletat și S-16, Sanctuarele rotunde,

7. S-MSR (Marele Sanctuar Rotund),

8. S-SA (Soarele de Andezit),

9. S-mSR (Micul Sanctuar Rotund),

NOTE BIBLIOGRAFICE.

Dr. Adrian Sângeorzan, scriitor român de notorietate, stabilit de vreo 40 de ani la New York, comentează astfel: „Timotei Ursu este autorul unei lucrări multidisciplinare originale, născută după trei decenii de studii comparative dedicate Spațiului Danubian și istoriei Geților și Dacilor. Volumul KOGAION este o contribuție importantă pentru istoriografia și cultura română, o viziune proaspătă și îndrăzneață bazată pe o bibliografie extinsă, pe îndelungate cercetări, măsurători, comparații, observații și ipoteze ale autorului, cercetător care s-a dedicat cu pasiune și responsabilitate unei cauze de mare relevanță pentru Istoria României. Lucrarea sa trebuie cunoscută și încurajată în medii specializate, fiind un instrument extrem de util de lucru, de cercetare, meditație și perspectivă.”.

*

Capitolul al treilea, Accesorii, include cinci segmente:

 1. Cifre și numere, dimensiuni, mulțimi și moduli,

 2. Mulțimi luate în calcul,

 3. Modulul de lungime „Y” (Yon). Propunere,

 4. Un număr special „17”,

 5. Pocedeul URTIM,

urmate, firește, de substanțiale NOTE BIBLIOGRAFICE.

*

Prof. dr. Constantin Virgil Negoiță, de la Computer Science Hunter College, NY, emite următoarele judecăți de valoare: „Clară și bine scrisă, cartea lui Timotei Ursu prezintă argumente convingătoare în sprijinul unor ipoteze credibile, care susțin afirmațiile lui Jordanes despre o elită a sacerdoților dacilor, astronomi constituiți într-una din cele mai avansate Academii spontane ale timpului. Autorul știe TOT ce s-a scris până la el și a participat personal la măsurători de teren, ca organizator al unei echipe de studiu pluridisciplinar, și imaginator al unui sistem numeric dedus din realitățile sanctuarelor. Seriozitatea acestui studiu este impresionantă, dând o nouă lumină cercetărilor arheologice din trecut și din viitor. Rezultatele studiului conduc la o REVIZUIRE a concluziilor mai vechi privind capitala și nivelul cultural al Daciei. În felul acesta, cartea lui Timotei Ursu devine DOCUMENT PRINCIPAL pentru orice istoric interesat, cu valoare de referință pentru orice studiu care urmează.”.

*

Captivante și frizând, aproape continuu, zarea noutăților și intuițiilor absolute, sunt și subcapitolele din partea a patra, Referințe, a fascinantului volum KOGAION de Timotei Ursu:

 1. Raporturi numerice în MSR (Marele Sanctuar Rotund),

 2. Cercurile „mandala”,

 3. Mulțimea „104”,

 4. Cine este …1.02” ?!,

 5. Cum notau (probabil !) dacii numerele,

 6. Numere-constante la Kogaion,

 7. Detectarea lui …3.1416,

 8. Cine este „1.734” ?

NOTE BIBLIOGRAFICE.

*

La rândul său, Prof. dr. Theodor Damian, președintele Filialei USA a Academiei Oamenilor de Știință din România, notează: „Timotei Ursu este un profesionist cu adevărat îndrăgostit de istoria românilor. Pasiunea lui s-a concretizat acum în această valoroasă lucrare (KOGAION. Cercetări multidisciplinare la Sanctuarele Dacice din Munții Orăștiei, ediția I – 2010, ediția a II-a – 2017), unde își expune cercetarea minuțioasă, rod al multor ani, atât în dorința de a-și împărtăși ideile și cunoștințele, cât și în aceea de validare a unor ipoteze INEDITE. Extrem de bogată în informații, foarte multe din ele tehnice, rezervate specialiștilor, lucrarea interpelează și provoacă totodată la dialog. Pe lângă demonstrata acribie a autorului în culegerea și redactarea datelor, el vine cu originale interpretări ce țin atât de cercetarea pur istorică, dar și de cea interdisciplinară, de aceea dialogul pe care volumul îl propune este pe cât de vast, pe atât de captivant.”.

*

Cu doar câte patru subcapitole: Tentative de interpretare a mulțimilor din MSR, Aventura Cercului C și a Absidei, Absida, Un posibil „an dacic” (partea a cincea: Analize), respectiv, doar trei: Muntele Godeanu, Raportări geodezice, „Meridianul G” și Circumferința „K” (partea a șasea: Surprinzătorul Godeanu), jumătatea secundă a colosal de interesantului studiu al lui Timotei Ursu denotă nu doar erudiția copleșitoare a autorului cu dublă cetățenie (română și americană), dar și deschiderea sa enciclopedică irefragabilă.

Spicuim pasaje pilduitoare din infinitezimala analiză a criticului literar M.N. Rusu, stabilit, de asemenea la New York: „Volumul tratează marile noastre monumente istorice la dimensiunea lor legitimă, NU la cea minimalizată în cărțile actuale de școală sau la cea fărâmițată – până la pierderea identității – în sertarele institutelor de arheologie. Pluralitatea unghiurilor de abordare a temei în lucrarea lui Timotei Ursu este monumentală în gândire și profund analitică în planul științific. Limbajul accesibil – dar de bună, de autentică factură literară – transformă IMENSA bibliografie a temei într-o nouă și contrasă BIBLIOTECĂ, de nivel universal și universalist. Consider că volumul este o CAPODOPERĂ de arguție și un model de viziune istoriografică înnoitoare. KOGAION. Cercetări multidisciplinare este o foarte amplă cercetare care se impune a fi studiată de oamenii de specialitate, cu atât mai mult cu cât ea deschide direcții noi de cercetare privind explorarea SATELITARĂ a siturilor de interes arheologic, propunerea matematică a datelor numerice relevate în sanctuarele dacice, reconsiderarea aprecierilor istoricilor privind cunoștințele astronomice, geodezice conexiunile culturale și științifice ale hyperboreilor europeni și ai urmașilor acestora.”.

Cel ce a asigurat, zeci de ani, sectorul de critică și istorie literară din hebdomadarele Viața Studențească și Amfiteatru, înainte de a emigra în SUA: profesionistul M.N. Rusu, punctează decisiv în finalul suitei judecăților sale de valoare: „Această complexă carte (pe care publicul larg a amendat-o prin …rapida dispariție a primei ediții în doar trei luni din toate librăriile românești, deși editura NU a întreprins nici un efort de popularizare !) este – asemenea DACIEI PREISTORICE a lui Nicolae Densusianu sau GETICEI a lui Vasile Pârvan – o veritabilă piatră de hotar în domeniul istoriografiei românești, invitând și OBLIGÂND, din acest moment, amplificarea cercetării istorice la ambitusul pluridisciplinarității.”.

Direcționalii, adică partea a șaptea a cărții lui Timotei Ursu, însumează șase subcapitole la fel de eclatante: Orientări, orizont și aliniamente orientative, Godeanu – „Observatorul” ?!, „Pietrele” de pe Godeanu, Aliniamente și direcționali, „Razele” Soarelui de Andezit, „Razele-direcțional” de pe Godeanu.

Scriitorul și cineastul bucureștean Dan Mocănescu evidențiază apodictic: „Excepțional este un astfel de volum, cu o densitate puțin obișnuită, configurată mai ales prin certitudinea cu care autorul utilizează mijloace plurivalente, calificate însă, de cele mai multe ori, cu instrumentele științifice exacte. Descoperirea este dimensiunea axiologică a cărții. Această atenție, această aplecare grijulie și sistematică mai ales asupra interpretărilor arheologice (marcate, în timp, de cele mai multe ori, de formalism sau chiar suficiență !), îi este rezervată principala REVELAȚIE a cărții. Dealul Grădiștii NU putea fi și NU a fost Sarmizegetusa cunoscută ca sediul politic și administrativ, „Capitala Daciei”. Capitala rămâne cetatea remodelată, asediată, cucerită și numită ULTERIOR de romani „Ulpia Traiana…”, iar aceea dăinuie la locul ei, pe drumul dinspre Hațeg spre Caransebeș. Complexul de la Dealul Grădiștii se configurează, în schimb, pe măsura dezvăluirilor sale, drept HIEROPOLIS, o academie culturală a sacerdoților daci, un monument al gândirii și credințelor antichității daco-getice demn de oricare dintre marile expresii ale civilizației străvechi a lumii. Matematica și trigonometria se dezvăluie – în deslușirea autorului – ca instrumente UZUALE ale clerului strămoșilor unui popor considerat (din nefericire, de înșiși unii arheologi români) drept unul barbar, neinstruit și ignorant. (…) Timotei Ursu ne vorbește din interiorul fenomenelor sesizate, ne dezvăluie un apanaj INIȚIATIC implicit, ne captivează cu mărturiile sale. Nici o pagină NU lasă impresia unui „turist cultural”, ci a unui profesionist perfect documentat și comunicativ. KOGAION. Cercetări multidisciplinare la sanctuarele dacice din Munții Orăștiei (după volumul anterior al lui Timotei Ursu: Pledoarii Pro-Dacice) este o RARITATE printre cărțile actuale și UNICĂ printre studiile relevante ale trecutului îndepărtat.”.

*

Fugitiv, câteva detalii despre Prof. Timotei Ursu. Este membru al secției de Studii Istorice și Arheologice a Academiei Oamenilor de Știință din România. Licențiat al Facultății de Filologie-Istorie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (1962) și al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București, secția regie de film și televiziune (1969). Coordonator științific al Echipei de Studiu Interdisciplinar la Sanctuarele Dacice din Munții Orăștiei din cadrul AOSR: Academiei Oamenilor de Știință din România (1982-1985). Autor al proiectului unei echipe complexe de studiu multidisciplinar a AOSR vizând relicvele dacice din Munții Orăștiei (2012-2017). Este autorul Procedeului URTIM de analiză spectrografică subterană a imaginilor satelitare, cu aplicație specială în siturile arheologice.

Călătorii de documentare temeinică în jurul lumii, cu cercetări de teren și aplicații în cunoașterea vechilor culturi umane din Japonia, Africa de Sud, Grecia, Insulele Canare, Yucatan-Mexic, Peru.

Până în 1982 și-a câștigat notorietatea incontestabilă în domeniul cinematografiei și televiziunii, ca regizor și scenarist al filmelor Decolarea, Septembrie, Al patrulea stol, Stridia și perla, Banchiza, Nunta însângerată ș.a.

Autor de cărți publicate în S.U.A. și în România.

Susținută activitate de publicist, inclusiv în calitate de corespondent de la New York al emisiunilor în limba română ale BBC.

*

* *

De o valoare științifică incalculabilă, cartea lui Timotei Ursu Kogaion Cercetări interdisciplinare se înscrie deja în patrimoniul cultural imaterial al românilor de pretutindeni și în patrimoniul mondial, UNESCO, fiind, indiscutabil, Biblia Identității noastre ca Neam, Sfânta Scriptură a spațiului de taină al înaintașilor noștri, de acum 8.000-9.000 de ani, ca vatră de zămislire a TUTUROR civilizațiilor Europei Vechi (după cum a demonstrat-o, cu asupra de măsură, Maria Gimbutas și atâția mari corifei de pe Terra) și de roire, spre toate punctele cardinale, până în China și India, a Spiritualității strămoșilor noștri: Geto-Dacii.

Prima migrație din istoria lumii a avut loc acum 3.000 de ani, de aici, din Carpații Meridionali și de la Dunăre, spre Est și Nord și Sud.

Deloc întâmplător, piscul cel mai înalt din Atlantida se numea și se numește Dacia. Nume peste care dai în zeci, sute de locuri din TOATĂ Europa, ca și peste Colegii botezate tot așa: Dacia.

Nu degeaba olandezii cu carte și materie cenușie suficientă se mândresc a se numi daci (dutch), iar Danemarca era trecută pe hărțile lumii, până acum vreo patru-cinci secole, drept Dakia.

Lumea latină și cea elenă au mijit târziu, mult mai târziu, la cel puțin un mileniu și jumătate după Zamolxe și după Tăblițele de la Tărtăria, după Gânditorul de la Hamangia și Hora de la Frumușica, după Culturile Gumelnița, Cucuteni-Tripolie, Cârcea…

Vă sugerăm, stimați cititori, să vă apropiați totodată – sufletește și mintal – de Atelierul de creație al savantului Ivan Birta, coleg de tâmplă cu Timotei Ursu, unde puteți întâlni: pergamente aramaice, papirusuri tibetane, manuscrise pe hârtie de dud scrise cu argint și aur, texte redactate pe frunze de palmier, 5.000 de manuscrise introduse în teacă de bambus sau scrise pe plăcuțe de lemn acacia, statuete antice cu scriere cuneiformă, incunabule incipiente și post-incunabule, o parte din cele peste 4.000 de manuscrise ale lui Aristotel și Erasmus (rescrise în anii 1.500-1.600)… Și multe alte minuni din tezaurele lumilor îngemănate cu Spiritualitatea dacilor, căreia i s-a dedicat, trup și suflet, Luminatul român Timotei Ursu, cu tenacitate ancestrală de Ursus spelleeus de aici, din Carpații noștri.

..//..

                                            DAN LUPESCU

                                                                                               Craiova, 5-6 Februarie 2023

Articole Conexe

Ultimele Articole