8.9 C
Roșiorii de Vede
duminică, decembrie 3, 2023

Scrisoare la Înalta Poartă

               Am primit, publicăm

                                                                                  Prof. univ. dr. Petrescu Iordan

                                                                                                           Președinte ARACIS

                                                   Stimate Domnule Președinte,

          Ne adresăm dumneavoastră în numele comunității academice a Universității ,,Apollonia” din Iași, rugându-vă să tratați cu suficientă atenție memoriul înaintat dumneavoastră cu privire la propunerea de acordare a calificativelor, așa cum au rezultat ele din analiza Consiliului ARACIS. Subliniam în acel memoriu faptul că mențiunile realizate la majoritatea punctelor nu reflectă realitatea și rugam ca materialul înaintat de către comisie să fie reanalizat cu mai multă obiectivitate.

          La cele de mai sus ne-ați răspuns prin adresa nr. 1269/27.02.2015 prin care ne arătați faptul că rezultatele pot fi contestate numai după publicarea pe site-ul Agenției (la data de 27.03.2015). Tocmai din motivul acesta, Domnule Președinte, v-am trimis memoriul amintit pentru ca, printr-o analiză echilibrată și atentă, Consiliul ARACIS să poată modifica calificativele în sensul corectării unei nedreptăți pe cale să se înfăptuiască.

          Solicităm în mod expres acordarea calificativului ,,Încredere” atât instituțional, cât și pentru programul de studiu Medicină Dentară, programul de studiu Comunicare și Relații Publice și programul de studiu Jurnalism. Menținerea calificativelor propuse ar constitui o mare nedreptate pentru instituție, motiv pentru care suntem gata să luptăm pe mijloace legale pentru a arăta eroarea în care se află Consiliul ARACIS, prin nerespectarea adevărului, prin practici de intimidare, prin grabă și superficialitate, prin standarde depășite, prin neconsultarea anexelor transmise, în multe cazuri într-o atmosferă de teroare, prin recomandări contradictorii, prin formulări prea dure, jignitoare și discreționare și, de ce nu, prin incompetență.

          Nu sunt acestea, Domnule Președinte, suficiente motive pentru a reanaliza un raport? Care instituție din țară, din Europa sau de pe Mapamond nu primește contestații în ceea ce privește fondul problemelor analizate, ci doar pe vicii de procedură sau nerespectarea normelor de etică? Ce poate fi mai lipsit de etică decât să declari ,,o activitate de cercetare submediocră”, ,,o dotare insuficientă”, ,,un buget care nu reflectă realitatea”, când realitatea este alta, dar raportorii au preferat formulări dure?

          Stimate Domnule Președinte, sunteți un om de învățământ, iar aducerea dumneavoastră la președinția ARACIS a fost pentru noi toți o speranță în sensul că ARACIS își va schimba metodologia, standardele și va deveni o instituție care să protejeze învățământul și să-l îndrume pe calea progresului așteptat de toți.

          Înțelegem faptul că dorința dumneavoastră de schimbare este colmatată de structuri învechite, îmbătrânite, care au dat ARACIS-ului stigmatul propriilor lor defecte.

Domnului Presedinte al ARACIS, Prof. univ. dr. Petrescu  Iordan (1)-page-001

          Stimate Domnule Președinte, vă invităm și vă așteptăm personal în vizită, să vă convingeți de neadevărurile cuprinse în raport.

          Chiar dacă Universitatea ,,Apollonia” din Iași va fi sancționată, pe nedrept, pentru această atitudine plină de franchețe, avem încrederea că până la urmă mesajul va fi ascultat de dumneavoastră în primul rând, dar și de alții îndreptățiți să o facă, iar în ARACIS se va schimba ceva.

          Retrimitem alăturat răspunsul Universității la scrisoarea dumneavoastră, precum și memoriul de contestare a propunerii de acordare a calificativelor, cu speranța că nu vor rămâne neconsultate și nici nu vor fi examinate în grabă, așa cum s-a întâmplat deseori cu anexele la raportul de vizită.

                    În numele Comunității Academice a Universității ,,Apollonia” din Iași:

Președintele Universității „Apollonia” din Iași Rectorul Universității „Apollonia” din Iași

Prof.univ.dr. Vasile Burlui Prof.univ.dr. Carmen Stadoleanu

Decanul Facultății de Medicină Dentară Decanul Facultății de Științe ale Comunicării

Conf.univ.dr. Elena Folescu Conf.univ.dr. Dan Gabriel Sîmbotin

-apollonia-sediu-3

                                                       Memoriu

 cu privire la propunerea de acordare a calificativului  

            Comunitatea academică a luat act cu stupefacție de calificativele propuse de către ARACIS pentru Universitatea „Apollonia” din Iași, după cum urmează:

 • Lipsă de încredere – Instituțional
 • Neîncredere – propunere de intrare în lichidare, Programul de studiu Medicină Dentară, Facultatea de Medicină Dentară
 • Încredere limitată – Acreditare – Programul de studiu Comunicare şi relaţii publice, Facultatea de Științe ale Comunicării
 • Încredere limitată – Acreditare – Programul de studiu Jurnalism, Facultatea de Științe ale Comunicării.

Deși în universitate s-au realizat schimbări susbstanțiale și îmbunătățiri fundamentale, atât în planul dezvoltării patrimoniale, cât și în ce privește gestiunea actelor de studii, dezvoltarea resursei umane, modernizarea actului didactic, managementului calității, schimbările nu au fost reținute de către comisiile care ne-au vizitat, ba mai mult, se fac mereu referiri la un trecut pentru care am fost taxați cu prilejul altor vizite.

În cele de mai jos, reluăm principalele argumente ce stau la baza contestației noastre. Argumentele justificatoare au fost extrase din anexele Raportului de autoevaluare și din timpul vizitei.

Universitatea „Apollonia” din Iaşi a luat ființă în anul 1990 și a fost acreditată în anul 2002, făcând parte din sistemul național de învățământ. În anul 2003 fuzionează cu Universitatea Petre Andrei, iar în anul 2009 se desprinde din această fuziune. Odată cu desprinderea din fuziune, universitatea a preluat o stare de lucruri care se cerea remediată din toate  punctele de vedere: juridic, administrativ, financiar, resurse umane etc.

Universitatea „Apollonia” din Iaşi, încă din anul 2009, a fost preocupată, sub coordonarea directă a noii  conduceri, de respectarea legalității și de intrarea pe un făgaș normal, prin:

 • Încercarea de recuperare a arhivei și patrimoniului;
 • Verificarea dosarelor de încadrare a personalului didactic și auxiliar;
 • Verificarea și gestionarea actelor de studii;
 • Redactarea Cartei și a regulamentelor în acord cu legislația în vigoare și OM de monitorizare a Universității „Apollonia” din Iaşi;
 • Alegerea structurilor de conducere, începând de la catedră până la Senat și Rector;
 • Revizuirea curriculelor, competențelor teoretice și practice, organizarea formațiunilor de studii și a procesului didactic de la admitere până la licență;
 • Asigurarea spațiilor și dotărilor necesare.

      A fost un proces îndelungat și laborios de intrare în normalitate, pe parcursul căruia am fost monitorizați de Minister și ARACIS, cu consecințe care s-au perpetuat în conștiința celor care ne-au monitorizat, chiar dacă cele mai multe probleme au fost deja corectate.

În acest timp în universitate s-a dezvoltat o adevărată cultură a calității și în cadrul acestor eforturi s-au creat structuri academice capabile să sesizeze și să corecteze eventualele abateri de la norme.

Din acea perioadă au provenit unele minusuri în gestionarea actelor de studii, accentuate și de preluarea tardivă a unei arhive incomplete de la Universitatea Petre Andrei și a unui patrimoniu care nu a putut fi recuperat în totalitate și reconstituit.

În aceste conditii, în urma vizitei Corpului de Control al Ministrului Educatiei din 2013, conducerea universității, prin structurile sale abilitate, a luat următoarele măsuri:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    apollonia

 1. Reorganizarea secretariatului prin angajarea de personal suplimentar;
 2. Înființarea Comisiei CRID;
 3. Realizarea unei convenții de colaborare cu Arhivele Statului, Filiala Iași, având drept scop instruirea întregului personal în legătură cu generarea documentelor, înregistrarea și arhivarea lor, precum și constituirea nomenclatorului arhivistic, etc.
 4. Instruirea personalului din secretariat în legătură cu gestiunea documentelor de studii în concordanță cu legislația referitoare la acest aspect;
 5. Participarea întregului personal din secretariat la cursul Abilități de management pentru secretare, Asistenți administrativi și Personal de asistență (1.10.2013- București);
 6. Realizarea condițiilor materiale pentru asigurarea normală a fluxului de informații și documente de la generare până la arhivare (calculatoare, softuri, imprimante, registre etc.,)
 7. Reactualizarea dosarelor de școlarizare ale studenților, a documentelor privind gestionarea actelor de studii, a parcursului școlar de la admitere la licență, conform legislației în vigoare și a documentelor aflate în arhivă.

            În modul acesta, activitățile administrative desfășurate în secretariat și în organismele de conducere, inclusiv gestionarea actelor de studii și respectarea regulamentelor, au luat o turnură nouă, astfel încât anul 2013, după vizita Corpului de Control, reprezintă o piatră de hotar în viața instituției.

            Din nefericire, Comisiile ARACIS care ne-au vizitat ulterior, atunci când ne analizau activitatea, se refereau din nou la perioada de dinainte de 2013, eludând faptul că, între timp, în universitate s-au produs schimbări radicale. Aceste schimbări au fost extinse la nivelul asigurării bazei materiale care s-a îmbunătățit în mod net, acoperind în totalitate standardele ARACIS, iar, în unele cazuri, realizând chiar dotări de excepție.

            Resursa umană a fost mult îmbunătățită, atât calitativ cât și procentual, cu toate dificultățile create de suspendarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante, impuse la un moment dat de MEN.

            Având o bază materială considerabilă și resursă umană care atinge procentele cerute de ARACIS, universitatea și-a permis să realizeze pași în îmbunătățirea procesului didactic și în cercetare, abordând întreaga activitate sub sloganul „Universitatea este guvernată prin lege, disciplină și rigoarea bunelor proceduri”.

Întreaga comunitate academică este surprinsă și își manifestă nedumerirea față de modalitatea în care aceste eforturi și realizări sunt apreciate. În scrisoarea trimisă nouă de către Comisia ARACIS și-au făcut loc aprecieri nemeritate, chiar jignitoare cum ar fi:

 • “Spații insuficiente”
 • „Bibliotecă subdimensionată” și „insuficient dotată cu fond de carte și cu abonamente periodice, iar resursele educaționale sunt insuficiente”
 • “Fără echivoc”, (universitatea nu respectă reglementările privind gestionarea activității studenților)
 • „Rezultate submediocre” în cercetare
 • Laboratoare preclinice „insuficient dotate”
 • Cadre didactice care predau mai multe discipline „relativ neînrudite”
 • „Structura bugetului nu reflectă realitatea instituției” etc.

 1. Astfel de formulări, numai în parte apărute în timpul vizitei, au fost pe loc contraargumentate, dar comisia nu și le-a însușit în scrisoarea transmisă nouă, deși la fața locului au fost acceptate:
 • Comisia a constatat că spațiile proprii sunt insuficiente, calculând procentul de spații proprii din însumarea tuturor spațiilor închiriate, rezultând astfel un procent de 35% spații proprii. Reprezentanții UAI au pus la dispoziția comisiei lista cu spațiile proprii 71%, precum și a spațiilor închiriate 29% necesare asigurării unui proces didactic conform standardelor.

Chiar și la vizita rectorului și a persoanei de contact la Consiliul ARACIS din 2013, în scopul soluționării contestației, membrii Consiliului ARACIS au recunoscut că avem spații necesare, și că a fost o greșeală a misiunii ARACIS 2012 constatarea că universitatea dispune de aproximativ 32% spațiu propriu.

 • Spre uimirea noastră, comisia ARACIS afirmă că biblioteca are locuri suficiente, dar este subdimensionată. Precizăm că UAI dispune de 2 săli de lectură în suprafață de 154,2 m2, și conform standardelor ARACIS de 1,5 m2/student, rezultă 103 locuri, cu mult mai mult decât 78 de locuri necesare pentru 10% din studenți. Aceste aspecte au fost clarificate și în timpul vizitei.

 

 • Referitor la observața comisiei cu privire la: „Bibliografia este parțial disponibilă în format tipărit, pentru că există un număr mic de exemplare de cărți de specialitate” putem afirma că o mare parte a titlurilor din bibliografie se regăsește în biblioteca UAI. Deși aceste cărți sunt în număr redus de exemplare în bibliotecă, editura UAI se preocupă continuu de editarea cursurilor proprii, după un Plan editorial, studenții putând să le procure de la librăria UAI.

Conducerea UAI este preocupată continuu de îmbunătățirea fondului de carte, chiar de la data vizitei și până în prezent au fost achiziționate și donate noi titluri pentru programele de studii (66 de titluri).

 • Referitor la observația cu privire la faptul că UAI nu asigură multiplicarea cursurilor, putem afirma următoarele:
 1. în cadrul editurii UAI se publică cea mai mare parte a cursurilor pe care studenții le pot achiziționa.
 2. există mijloace de multiplicare a cursurilor din bibliotecă, dacă studentul dorește acest lucru.
 3. în afară de cursurile tipărite, UAI pune la dispoziția studenților și cadrelor didactice accesul la următoarele baze de date:
 • EBSCO – achiţionată cu un efort material deosebit
 • Dentistry and Oral Sciences Source (reviste și cărți electronice din domeniul medicinei dentare – 340 de surse)
 • Communication Source (reviste din domeniul comunicării și relațiilor publice – 1480 de surse)
 • eBook Academic Collection (colecție multidisciplinară de peste 130.000 de cărți electronice)

Bazele de date Ebsco pot fi accesate de pe calculatoarele din interiorul sediilor universității, la adresa: http://search.ebscohost.com.

Tutoriale în limba română pentru consultarea bazelor de date EBSCO sunt disponibile la adresa: http://www.romdidac.ro/info-edu.ro/ghiduri-de-utilizare.php.

Mai multe tutoriale (în limba engleză) sunt disponibile pe site-ul EBSCO, la adresa: http://support.ebscohost.com/training/tutorials.php.

Specialiștii din zonă consideră biblioteca UAI foarte bine organizată și dotată și deseori este vizitată de oameni din afara UAI.

 • GALE INFOTRAC CUSTOM JOURNALS  (500 de surse)
 • S-a creat, printr-un efort financiar deosebit,  Platforma Ebook care conține în prezent 20 de titluri ale cadrelor didactice ale UAI, tipărite în editura Apollonia (eBook al cărților tipărite de cadrele didactice ale UAI.
 • S-a creat, în cadrul bibliotecii UAI Catalogul on-line al cărților din biblioteca UAI care are acum 5600 de titluri.
 • ROMDIDAC confirmă cele spuse mai sus prin înregistrările numeroaselor accesări ale bazelor de date.
 • Domnului Presedinte al ARACIS, Prof. univ. dr. Petrescu  Iordan (1)-page-002

 

 • În ce priveşte observația comisiei că „structura bugetului nu reflectă realitatea financiară a insituţiei”, afirmaţia este extrem de gravă şi neadevărată. Nu în zadar legislația nu încorsetează managerul financiar, rămânând la latitudinea conducerii instituției organizarea bugetului de venituri și cheltuieli. Acesta este un instrument managerial care se adaptează la dimensiunea și nevoile organizației.

 

 1. b) Alte formulări, neconforme cu realitatea, au apărut în scrisoarea redactată la București. Deși în scrisoarea de răspuns am adus din nou dovezile necesare, acestea nu au fost luate în considerație.
 • Referitor la observația comisiei ARACIS că diseminarea rezultatelor activității de cercetare se află la un nivel submediocru, această afirmație ni se pare nerealistă, nefondată și grăbită. Vă aducem la cunoștință că abia în 2010, după desprinderea UAI din fuziunea cu Universitatea Petre Andrei, a fost înființat Institutul de cercetări ”Acad. Ioan Haulică” care și-a creat o structură departamentală, cercetarea desfășurându-se pe 2 direcții mari de cercetare – Medicină dentară integrativă și transdisciplinară și Comunicarea ca fundament al dezvoltării umane. După opinia noastră, Institutul de cercetări este o realizare importantă în cadrul UAI. Platforma de cercetare a fost dotată cu echipamente și aparatură modernă, necesare unei cercetări interdisciplinare, constituindu-se astfel un nucleu de cercetare cristalizat recent în departamentul de Biomateriale. Cercetările efectuate urmăresc un circuit firesc și logic, acestea desfășurându-se în următoarele laboratoare – Laboratorul de sinteză și caracterizare (unde s-au obţinut primele nanomateriale sintetizate în laboratorul nostru), Laboratorul de culturi celulare, Laboratorul de embriologie aviară și PCR pentru testarea citotoxicității și mutagenității, Laboratorul de medicină experimentală pentru studiul biocompatibilității, etc. Este evident că rezultatele activității de cercetare vor începe să apară. Am reușit să depunem proiecte ca beneficiar, cum ar fi proiectul proiect tip ERANET- 3rd SINNCALL intitulat „Investigarea efectului biotoxic al unor nanomateriale de largă utilizare”, depus în ianuarie 2015, declarat eligibil. De asemenea, UAI face parte din comitetul de management al proiectului COST BM 1403 (http://www.cost.eu/about_cost/who/(type)/5/(wid)/45572) și este partener principal în  proiectul  POSDRU 144/6.3/S/127928  „PECAFROM – Promovarea egalității de șanse în cariera universitară și academică pentru femeile din România“ (http://proiectpecafrom.acadiasi.ro/partenerii-implicati-in-proiect/).

Atât cercetătorii, cât și cadrele didactice din UAI au depus proiecte în Programul Resurse Umane – Tinere Echipe de Cercetare 2014, proiecte ce au fost declarate eligibile.

În vederea atragerii resurselor necesare pentru obținerea de fonduri necesare activității de cercetare, cercetătorii și cadrele didactice din cadrul universității intenționează depunerea unui proiect de cercetare în cadrul apelului EuroNanoMed II ERA NET – 2015.

Nu multe universități se pot lăuda cu o valorificare a rezultatelor cercetărilor prin intermediul a două reviste proprii, tipărite în limba engleză – International Journal of Medical Dentistry, revistă ştiinţifică cotată B+ de CNCS (http://www.ijmd.ro/index.php?limba=ro) şi International Journal of Communication Research (http://www.ijcr.eu/), ambele incluse în baze de date internaţionale (ISI Indexing, Global Impact Factor, DOAJ, EBSCO).

Dorim să subliniem că suntem o universitate mică și deși am fost incluși în categoria educație, sperăm să devenim o universitate de educație și cercetare. Nu avem cunoștință de existența unui criteriu de 1 articol ISI/ cadru didactic/ an.  În UAI fiecare cadru didactic trebuie să aibă cel puțin o publicație sau o realizare didactică sau știiințifică pe an. Numărul total de articole (ISI și CNCSIS) publicate în anul universitar 2013-2014 este de 110 articole (22 ISI și 88 CNCSIS și BDI) ceea ce conduce la 1.07 lucrare științifică/ 1 cadru didactic, respectând astfel standardele ARACIS.

Nu este lipsit de importanţă faptul că până în vara anului trecut universităţile private nu au avut acces la fonduri de cerecetare europene. Sperăm că în viitorul apropiat acest lucru se va remedia.

 • Referitor la observația comisiei la numărul mare de discipline predate de cadrele didactice, aceste discipline nu sunt „relativ neînrudite”, așa cum a constatat comisia ARACIS, ci sunt înrudite. Spre exemplu, orice cadru didactic, medic, poate să predea Istoria medicinei. univ.dr. George Costin predă mai multe discipline, dar toate aparţin disciplinei complexe Tehnologia protezelor. O parte din aceste situații au apărut ca urmare a diminuării drastice a cifrei de școlarizare de către MEN. Având în vedere aceste aspecte, UAI solicită revenirea la cifra de școlarizare anterioară, pentru care dispunem de corp profesoral, spații și dotare. Evaluatorul străin a remarcat un efort de dotare semnificativ din partea conducerii UAI, constatând de asemenea existența unui pericol financiar datorită scăderii cifrei de școlarizare, făcând sugestia ca MEN să mărească cifra de școlarizare. La Facultatea de Științe ale Comunicării, datorită faptului că există o singură grupă de studenți, cadrele didactice predau mai multe discipline pentru a putea realiza o normă didactică, având competențele necesare.

 • Observaţia comisiei ARACIS referitoare la faptul că “rezultă fără echivoc că UAI nu respectă reglementările privind gestionarea activităţii studenţilor” este nereală, foarte gravă, tendenţioasă, deoarece în ultimii ani, după vizita Corpului de Control al Ministrului, UAI a făcut eforturi deosebite de verificare şi corectare a activităţii din secretariat. În acest sens, s-a realizat verificarea, corectarea şi actualizarea erorilor activităţii prin:
 • schimbarea personalului şi instruirea şi îndrumarea acestuia de către Arhivele Statului,
 • stabilirea nomenclatorului arhivistic,
 • reactualizarea tuturor dosarelor şi registrelor după un opis standard,
 • realizarea corespondenţei cataloage-registre matricole-suplimente la diplomă.

 

 1. Fără îndoială sunt și observații pe care ni le însușim, multe dintre ele rezolvate pe loc ca dovadă a faptului că sistemul nostru este capabil să-și recunoască defectele și să se corecteze.

 • Referitor la observația comisiei cu privire la faptul că misiunea și obiectivele asumate de UAI nu se individualizează în sistemul național de învățământ superior, prin claritate, distincție și specificitate, menționăm faptul că ne-am însușit observația introducând aceste elemente care ne individualizează:
 • învățământ european centrat pe student orientat pe valori, creativitate, capacități cognitive, volitive și acționale, cunoștințe fundamentale și aplicative, competențe și abilități de utilitate directă, în profesie și în societate, în domeniile specifice programelor de studiu.
 • UAI oferă viitorilor specialişti cunoştinţe şi deprinderi de utilizare a tehnologiilor digitalizate în actul medical ca şi în presa online.
 • viitorul cetăţean european este pregătit ca specialist, pentru a face faţă cerinţelor pieţii muncii, prin introducerea în curriculă a două limbi străine care să îi ofere şanse crescute de angajare, prin predarea de discipline noi, moderne, adaptate cerințelor tot mai mari ale pieții muncii, precum: Integrarea europeană a forţei de muncă, Dreptul muncii, Leadership şi managementul proiectelor.

 

 • Având în vedere observaţiile Comisiei de evaluare instituţională externă cu privire la admitere, conducerea UAI a luat act de recomandări şi a dispus concentrarea tuturor prevederilor privind admiterea într-o Metodologie de admitere separată de Metodologia de activitate didactică care să conțină explicit condițiile de admitere. De asemenea, au fost introduse modalitățile de admitere și în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor.

 • Ne-am însușit recomandarea comisiei ARACIS cu privire la introducerea în organigramă a Comisiei de Relații cu studenții. Alumni și Comisiei de consiliere și orientarea în carieră. De asemenea, există în prezent Regulamente de funcționare a acestor două structuri cuprinse în organigramă.

 • Ne-am însușit observația referitoare la includerea în Regulamentul de evaluare a cadrelor didactice (autoevaluare, evaluare colegiala si evaluare de catre studenti), ocuparea posturilor vacante și promovarea cadrelor didactice a referirilor privind ocuparea posturilor de către cadrele didactice asociate. Regulamentul cuprinde în prezent recomandările solicitate.

            Comunitatea academică din UAI este vădit îngrijorată cu privire la rezultatele raportului ARACIS, deși în UAI au avut loc schimbări evidente care, cu rea credință, nu sunt remarcate de comisia ARACIS. În multe cazuri ARACIS face apel la standarde absolut depășite și absurde: spre exemplu, la Programul de studiu Tehnică Dentară sunt prevăzute serii de câte 25 de studenți și grupe de către 3, lucru imposibil de respectat.

            După opinia noastră, deși conducerea ARACIS s-a schimbat, structurile operaționale practică în continuare un stil polițienesc, de multe ori subiectiv, discreționar și nicidecum colegial. Am putea veni cu numeroase exemple. În urma unor asemenea vizite cu siguranță că ARACIS nu dispune de date reale în ceea ce privește situația unor instituții de învățământ, date care în mod evident sunt alături de realitate. Așa se face că în țară, dar și în același centru universitar coexistă „unități luate în vizor” pentru care rapoartele sunt totalmente negative, precum și instituții de învățământ superior în care situațiile flagrante sunt acoperite cu „bunăvoință colegială”. Putem aduce și în acest sens argumente.

            Asemenea puncte de vedere care nu reflectă realitatea sunt posibile din mai multe cauze:

 • Persistența în mentalitatea unor evaluatori ARACIS a unui comportament arbitrar, distant și jignitor care împiedică evaluatorul să se apropie de realitatea lucrurilor;
 • Incompetența unor membri ai comisiilor ARACIS, reaua credință, superficialitatea;
 • Interpretarea greșită, totdeauna în defavoarea universității, fără a lua în calcul evoluția istorică a instituției;
 • Timpul extrem de scurt, practic inexistent, pentru a asculta argumentele corectoare ale conducerii la sfârșitul vizitei;
 • Informarea comisiei din rapoartele anterioare și preluarea din acestea a unor puncte de vedere și a unor concluzii mai mult sau mai puțin reale în domenii în care universitatea a realizat progrese remarcabile.

            În scrisoarea noastră de răspuns am exemplificat cele de mai sus și am adus argumentele necesare. Din nefericire, aceste argumente nu au fost consultate sau chiar dacă acest lucru s-a întâmplat, a predominat subiectivismul tradițional.

            Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm a interveni pe lângă cei în cauză în scopul reanalizării materialelor din anexe și schimbarea calificativelor acordate de către Consiliul ARACIS pentru Instituțional și pentru programele de studii: Medicină Dentară, Comunicare şi relaţii publice, Jurnalism.

            În numele comunității academice a Universității „Apollonia” din Iași:

Președintele Universității „Apollonia” din Iași                   Rectorul Universității „Apollonia” din Iași

Prof.univ.dr. Vasile Burlui                                                  Prof.univ.dr. Carmen Stadoleanu

Președintele Senatului Universității „Apollonia” din Iași

Conf.univ.dr. Gabriela Mihalache

  Decanul Facultății de Medicină Dentară                          Decanul Facultății de Științe ale Comunicării

            Conf.univ.dr. Elena Folescu                             Conf.univ.dr. Dan Gabriel Sîmbotin

Bate vânt de primăvară, dar nu și în Dictatura ARACIS

Acronimul ARACIS denumește foarte clar obiectivul principal al unei agenții care dorește să contribuie la asigurarea calității în învățământul superior (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior).

Această agenție dispune de un cadru legal și de regulamente, un personal numeros, pregătit sui generis pentru a-și îndeplini menirea. Agenția se finanțează în principal din contribuția instituțiilor de învățământ superior ce plătesc taxe substanțiale dacă doresc să fie evaluate. Multe sunt instituțiile care de la naștere și până în prezent au suferit modificări, restructurări, reorientări în pas cu evoluția domeniului, corectându-și structuri, personal, obiective. ARACIS rezistă în forma inițială și într-o mentalitate vădit depășită. Conducerea ARACIS este asigurată, de regulă, de un consiliu format din foști miniștri, secretari de stat, lucrători în minister, colectiv mult prea îmbătrânit pentru a se putea cupla la un învățământ modern, flexibil și dinamic.

În perioada în care a trecut, de la naștere și până în prezent, în ARACIS s-au înrădăcinat și cutume deloc colegiale, vizitele ARACIS excelând într-o lipsă de comunicare cu membrii instituției evaluate, în atitudini de o rigiditate nejustificată, de multe ori rău voitoare, care împiedică evaluarea corectă a situației de fapt din instituție.

Cine urmărește regulamentele ARACIS poate avea surpriza de a constata că ARACIS este o instituție care nu poate fi contestată. Orice instituție din orice stat european poate greși și acceptă contestații pe fondul activității desfășurate. Acest lucru nu se întâmplă și la ARACIS, care acceptă doar contestații în ce privește procedura sau doar etica, în felul acesta, pe fond, membrii ARACIS au puterea discreționară de a spune că albul este negru, că niște condiții anume nu sunt îndeplinite chiar dacă în realitate lucrurile stau altfel.

Între hibele ARACIS, la loc de frunte putem nota pretenția evaluatorilor de a pătrunde în detalii nelegiferate, pretinzându-se atotcunoscători și trasând directive contradictorii de la un an la altul. Din folclorul ARACIS, amintim faptul că un suport de curs pentru studenți nu poate avea mai mult de 130 de pagini. Sunt cazuri în care monografii pentru studenți nu au fost luate în considerație pentru că depășeau acest număr (nu este nici o prevedere în lume pentru numărul de pagini ale unui curs) și exemplele pot continua.

Pentru unii evaluatori trebuie să existe regulamente pentru fiecare domeniu, pentru alții din contră, regulamentele trebuiesc grupate și micșorate ca număr, acoperind mai multe domenii. La comisiile Senatului, lucrurile se întâmplă la fel. Acest lucru nu ar fi foarte grav dacă nu ar fi urmat de calificative negative în cazul în care instituția nu poate răspunde în raport de criteriile proprii ale evaluatorului.

Standardele ARACIS, după care se fac evaluările, sunt în multe cazuri depășite, iar uneori nerealiste sau chiar absurde.

La domeniul Medicină, programul de studiu Tehnică Dentară, se prevede o serie de studenți de maxim 25. Dacă instituția este de stat, nu se observă faptul că este o serie neeficientă economic, dar la sectorul privat acest lucru iese în evidență. Pentru a rezista la o serie de 25, suportul financiar trebuie crescut și studenții să plătească taxe mari care ar putea fi acoperite la o serie de 50-70 studenți. La același program de studiu, grupa de instruire practică e redusă la trei, mai ceva decât la programul de studii vocaționale, teatru, muzică, pictură etc.

În graba lor pentru a realiza obiectivele vizitei, comisiile nu acordă timp suficient punerii de acord a concluziilor, de cele mai multe ori greșite sau exagerate, cu anexele justificative și cu dovezile reale pe care instituția le poate furniza în mod convingător în momentul vizitei. Aroganța, stilul gestapovisto-kaghebist al majorității evaluatorilor împiedică o comunicare colegială, comunicarea fiind unidirecțională, uneori membrii comisiei punând întrebări de o josnicie și meschinărie neașteptate pentru mediul academic. Așa se face că din ARACIS și-au dat demisia, rând pe rând, oameni de valoare, care nu au putut rezista atmosferei, limbajului și subiectivismului.

Sunt cunoscute cazuri în care în Comisia Medicală sau în Consiliul ARACIS au intervenit oameni interesați de stoparea sau boicotarea unor instituții și care au vociferat vehement, jignind și determinând chiar demisii, cerând cu tărie verdicte negative pentru anumite instituții.

Alteori, lipsa de încredere în raportul înaintat de instituție a condus la măsurarea cu ajutorul ruletei a spațiilor, deși s-a prezentat planul cadastral, alteori, personalul mediu sau ajutător a fost chestionat în legătură cu aparatura existentă pentru a se vedea dacă s-a lucrat cu aparatura respectivă. Alteori s-au cerut fișele bolnavilor, în alte cazuri, șeful comisiei a telefonat la Casa de Asigurări, la Ministerul Sănătății sau chiar la Ministerul Forțelor Armate, Direcția Medicală, acuzând nereguli care, în fapt, nu existau și care, chiar dacă au existat, nu aveau legătură cu învățământul.

În graba lor, membrii comisiei ARACIS preiau fraze și calificative din evaluările anterioare, deși acestea nu mai corespund realității. La sfârșitul vizitei, se acordă aproximativ 30 de minute, niciodată mai mult, pentru punerea de acord a unor eventuale erori de evaluare. Comisia poate accepta modificări și observații ale instituției evaluate, dar până la București raportul rămâne tot în forma eronată inițială, corectarea putând fi acceptată doar formal, doar pe moment.

Comisiile ARACIS, realizate în principal din cadre didactice de la universități de stat, dezvoltă o adevărată opresiune asupra instituțiilor particulare, creând condițiile unei concurențe neloiale, sancționând cu toleranță zero situații care, în învățământul de stat, sunt trecute cu vederea.

Bate vânt de primăvară, dar nu și în Dictatura ARACIS, unde totul este osificat, rigid și de neclintit.

Articole Conexe

Ultimele Articole